PRIVACY BELEID VAN Carjack BV

Gepubliceerd op 17 oktober 2019<

  1. Jouw privacy is belangrijk
  2. Jouw recht op privacy
  3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
  4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
  5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
  6. Cookie Verklaring

1 - Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als prospect, een bezoeker en gebruiker van onze Carjack website, een begunstigde of een andere betrokkene bij een organisatie die met ons in contact staat.

1.1 - Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.carjack.be. We raden je daarom aan om geregeld onze website te raadplegen en ons privacy beleid te herlezen.

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.2 - Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?

Carjack BV waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Geldenaaksebaan 45 te 3001 Heverlee met ondernemingsnummer 0736.789.243, is actief in België en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3 - Hoe kan je ons bereiken ?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil je rechten uitoefenen dan kan je ons bereiken op het adres Geldenaaksebaan 45 te 3001 Heverlee of via e-mail op privacy@carjack.be

Via deze contactgegevens kan je altijd onze Data Protection Officer (DPO) contacteren.

1.4 - De leidende toezichthoudende autoriteit van Carjack BV

Voor Carjack BV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit :

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2 - Jouw recht op privacy

Wanneer Carjack BV jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1 - Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 - Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste data te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende.

2.3 - Recht op het wissen

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of je wenst uit onze database geschrapt te worden, dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Carjack BV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 - Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 - Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7 - Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.

2.8 - Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag op het postadres en e-mailadres van Carjack BV (zie 1.3).

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3 - Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 - Carjack BV moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op :

  • fiscaal recht
  • handelsrecht
  • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2 - Carjack BV heeft jouw toestemming

Op onze website www.carjack.be heb je de mogelijkheid om je te registreren zonder een specifieke aanvraag. Deze persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen, zoals auto constructeurs, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen enz…, maar enkel en alleen met jouw toestemming.

We hebben eveneens uw toestemming om je onze nieuwsbrief toe te sturen.

3.3 - Carjack BV moet zijn afspraken met je kunnen uitvoeren.

Als klant doe je een beroep op onze diensten. Om een goede uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij de contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als je leverancier van Carjack BV bent. Ook dan dienen we de overeenkomst te respecteren en moeten wij de leverancierscontracten eveneens administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Via onze website kan je een beste deal (build to order, stock of lease) voor verschillende wagens, een brochure van je gekozen auto’s of testritten aanvragen. Om deze afspraak met jou correct uit te voeren, bezorgen we jouw persoonsgegevens aan de autoconstructeurs en -invoerders die op hun beurt de gewenste informatie bezorgen.

4 - Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1 - Van onze zakelijke relaties

Onze leveranciers, klanten en prospecten zijn onze zakelijke relaties.

Carjack BV verwerkt de persoonsgegevens van de personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee we zaken doen. Naast het verstrekken van informatie over onze diensten heeft deze verwerking ook het onderhouden van de zakelijke relaties tot doel.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens : naam, voornaam, telefoon- en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, functionele en/of marketingcookies.

4.2 - Van onze geregistreerde accounts

Via een gebruikersnaam en paswoord kan een particuliere persoon zich registreren op onze website. Deze betrokkenen zijn onze geregistreerde accounts. Hiervoor verwerken we de voor- en familienaam, e-mailadres.

4.3 - Van de particuliere aanvragen

Onze website biedt aan de gebruiker van onze website de mogelijkheid om beste deal (build to order, stock of lease), brochures en testritten aan te vragen. Een registratie als account hoeft helemaal niet. Om aan deze aanvragen te voldoen verwerken we de voor- en familienaam, adres, telefoon-en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres, functionele en/of marketingcookies.

4.4 - Persoonsgegevens via derde partijen

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

5 - Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1 - Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Wij delen jouw gegevens met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

Daarnaast delen we jouw persoonsgegevens met derde partijen zoals auto constructeurs, stock- of lease maatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen. We doen dit onder de rechtsgronden (toestemming of contractueel) die beschreven worden in 3.2 en 3.3.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Carjack BV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2 - We bewaren jouw gegevens niet oneindig

Carjack BV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De persoonsgegevens van onze prospecten, bewaren we 4 jaar.

Van alle gebruikers van onze website bewaren we de persoonsgegevens gedurende 10 jaar.

6. Cookie Verklaring

Nieuwsbrief


Geef jouw naam in.
Jouw e-mail adres ingeven.